petycje

Zamieszcza się na stronie internetowej informację dotyczącą złożonych petycji oraz sposób postępowania, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.