deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla serwisu internetowego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zosm.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych w PDF.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Wyłączenia

 • brak

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Lewińska.
 • E-mail: katarzyna.lewinska@zosm.pl
 • Telefon: 600 322 308

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Młynarskiej 43/45, Warszawa – Siedziba Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest od ulicy Młynarskiej. Dodatkowe dwa wejścia do budynku znajdują się z tyłu budynku. Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się z ulicy Młynarskiej.

Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe. Na terenie działki jest portiernia oraz wiaty postojowe dla wozów operacyjnych.

Dojścia piesze są od ulicy Młynarskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki, kosze na śmieci, latarnie.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Długosza 01, 02

W okolicy nie ma postoju taksówek.

Wejście do budynku, obszar ochrony i klatki schodowej

Główne wejście do obiektu zlokalizowane jest w centralnej części budynku, od strony ul. Młynarskiej. Przed nim zaprojektowano schody oraz rampę dla osób niepełnosprawnych. Dla zapewnienia dostępu do budynku od strony parkingów w zachodniej części działki znajdują się dwa dodatkowe wejścia – od strony zachodniej skrzydła północnego oraz analogiczne w skrzydle południowym. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się hall wraz z recepcją.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość ustawienia wysokiego kontrastu;
 • możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki.

Inne informacje i oświadczenia