Statut zakładu

UCHWAŁA NR XCVII/3257/2024
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Obsługi
Systemu Monitoringu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.
1)) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Zmienia się statut jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Zakład Obsługi Systemu
Monitoringu stanowiący załącznik do uchwały nr IX/101/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 marca
2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Obsługi
Systemu Monitoringu w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Magdalena Roguska

 

 

 

 

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU

§ 1.

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, zwany dalej „Zakładem”, jest jednostką
organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki
budżetowej.

§ 2.

1. Siedzibą Zakładu jest m.st. Warszawa.
2. Zakład prowadzi działalność statutową na terenie m.st. Warszawy.
3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy
komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy właściwej ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Zakładu jest monitorowanie przestrzeni publicznej w celu
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem miejskiego systemu
monitoringu wizyjnego oraz zapewnienie funkcjonowania i rozwoju tego systemu.
2. Miejski system monitoringu wizyjnego, zwany dalej „systemem” stanowi zespół kamer
wizyjnych z systemami transmisji, zarządzania i rejestracji obrazu oraz urządzeniami do wyświetlania.

§ 4.

Do zadań Zakładu należy:
1) utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających sprawne
funkcjonowanie systemu zgodnie z obowiązującym prawem;
2) obsługa systemu zapewniająca całodobową obserwację i rejestrację obrazu miejsc objętych
nadzorem kamer;
3) wykrywanie zdarzeń i przekazywanie informacji o nich do odpowiednich służb;
4) opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu;
5) inicjowanie i wdrażanie działań dotyczących rozwoju systemu;
6) kreowanie kierunków rozwoju i wykorzystania monitoringu wizyjnego na terenie m.st.
Warszawy;
7) współpraca z Policją oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności poprzez zawieranie w uzasadnionych
przypadkach umów o dostęp do sygnału z systemu i w związku z tym udostępnianie lub
powierzanie danych osobowych.

§ 5.

1. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców i głównego księgowego.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent m.st. Warszawy.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Zakładu oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem.
4. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy, w imieniu którego Dyrektor wykonuje
wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6.

1. W Zakładzie mogą być tworzone w zależności od potrzeb wydziały, działy, sekcje,
zespoły i samodzielne stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu oraz ramowe zakresy działania
poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Dyrektor.

§ 7.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i
wydatki.
3. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 8.

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.