Majątek

Majątek

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy (dalej: ZOSM) jest samorządową jednostką budżetową.

Działalność finansową ZOSM określa ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009. Nr.152,poz.1223, z póź. zm), ustawa z dnia 27sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.Nr.157,poz.1240, z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010.(Dz.U.Nr.128,poz.861) w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedziby poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781) oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r.( Dz. U. Nr 107 poz. 726)

Majątek ZOSM stanowi własność jednostki i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy posiada następujący majątek trwały:
– kable światłowodowe
– środki trwałe, w tym kamery, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy i inne,
– wartości niematerialne i prawne
– wyposażenie

W tym majątek przekazany w ramach: Zarządzenia Nr 511/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lipca 2003 r., Zarządzenia Nr 1553/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r., Uchwały Nr LXVIII/2155/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2009 r., Uchwały Nr XCIV/2751/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r.,