statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Jednostka budżetowa działająca pod nazwą Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, zwana dalej „Zakład” jest samodzielną jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.

2. Niniejszy statut określa przedmiot działania Zakładu, jego organizację i zasady gospodarki finansowej.

§ 2

1. Zakład jest jednostką budżetową m. st. Warszawy.

2. Siedzibą Zakładu jest m. st. Warszawa.

3. Zakład prowadzi działalność statutową na terenie m. st. Warszawy.

4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawują organy m. st. Warszawy w zakresie swojego działania i kompetencji.

§ 3

Do zakresu działania Zakładu należy:

1) obsługa osobowa Systemu monitoringu wizyjnego zapewniająca całodobową obserwację i rejestrację obrazu miejsc objętych nadzorem kamer,

2) prowadzenie dokumentacji na stanowiskach oglądowych,

3) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej wynikającej z potrzeb obsługi systemu,

4) finansowanie kosztów związanych z obsługą systemu,

5) opracowywanie analiz efektów funkcjonowania systemu,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z uzyskanych w wyniku pracy operatorów Systemu efektów działalności,

7) inicjowanie działań i współpraca z innymi instytucjami przy rozwoju Systemu,

8) współpraca z wykonawcą Systemu,

9) propagowanie systemu, w tym prowadzenie strony internetowej,

10) współpraca z jednostkami Policji, Zarządem Dróg Miejskich oraz innymi instytucjami samorządowymi.

II. KIEROWNICTWO ZAKŁADU

§ 4

1. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

2. Dyrektora Zakładu, wyłonionego w drodze konkursu, zatrudnia i zwalnia Prezydent m. st. Warszawy.

3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor Zakładu po uprzednim zaopiniowaniu kandydatury na to stanowisko przez Prezydenta m. st. Warszawy, bądĽ przez Zastępcę Prezydenta, któremu powierzono wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanego dalej Prezydentem. Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor Zakładu.

4. Zakład jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póĽn. Zm.) oraz przepisów Kodeksu pracy.

5. Wszystkie czynności w imieniu pracodawcy samorządowego wobec zatrudnionych pracowników dokonuje kierownik Zakładu, z zastrzeżeniem ust.3.

§ 5

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:

1) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością,

2) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

3) składanie w imieniu Zakładu oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,

4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zakładu,

5) zawieranie umów związanych z działalnością Zakładu,

6) załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Zakładu,

7) przestrzeganie realizacji zadań oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych publicznych w zakresie realizowanego planu finansowego,

8) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz wymagań bhp i p. poż.

III.STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 6

1. W Zakładzie mogą być tworzone w zależności od potrzeb działy, sekcje i samodzielne stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu.

2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu oraz ramowe zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych samodzielnych stanowisk pracy określa Dyrektor Zakładu.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 7

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Zakład stosuje Instrukcję kancelaryjną dla organów gminy i związków międzygminnych.

2. Przy znakowaniu akt i spraw Zakład używa symbolu „ZOSM”.

§ 9

W prowadzonej działalności Zakład ma prawo posługiwać się herbem m. st. Warszawy